Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020

Ιφιτος>με ποιο τρόπο μπορούσε η Ελλάδα να απαλλαγεί από λοιμούς !

.Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Ίφιτος ήταν σύγχρονος του νομοθέτη της Σπάρτης Λυκούργου, ενώ άλλοι τον θεωρούν πολύ προγενέστερο*. Σύμφωνα την επικρατέστερη παράδοση, αναδιοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε συνεργασία με τον Λυκούργο της Σπάρτης και τον Κλεοσθένη της Πίσας. Μαζί δε καθιέρωσαν την ολυμπιακή εκεχειρία]: Ο Ίφιτος είχε ρωτήσει το Μαντείο των Δελφών με ποιο τρόπο μπορούσε η Ελλάδα να απαλλαγεί από τους λοιμούς
και τις εμφύλιες διαμάχες. Πήρε την απάντηση ότι αυτός και οι Ηλείοι έπρεπε «τον ολυμπιακόν αγώνα ανανεώσασθαι», δηλαδή να επαναλάβουν τη διεξαγωγή των αγώνων. Σε αυτόν αποδίδεται επίσης η καθιέρωση της λατρείας του Ηρακλή από τους Ηλείους. Μπροστά από τον ναό του Δία στην Ολυμπία βρισκόταν άγαλμα του Ιφίτου «αγωνοθέτου» στεφανούμενου από την «Εκεχειρία».
Παυσανία Ηλιακά Α΄
 ...χρόνῳ δὲ ὕστερον Ἴφιτος, γένος μὲν ὢν ἀπὸ Ὀξύλου, ἡλικίαν δὲ κατὰ Λυκοῦργον τὸν γράψαντα Λακεδαιμονίοις τοὺς νόμους, τὸν ἀγῶνα διέθηκεν ἐν Ὀλυμπίᾳ πανήγυρίν τε Ὀλυμπικὴν αὖθις ἐξ ἀρχῆς καὶ ἐκεχειρίαν κατεστήσατο, ἐκλιπόντα ἐπὶ χρόνον ὁπόσος δὴ οὗτος ἦν: αἰτίαν δὲ δι' ἥντινα ἐξέλιπε τὰ Ὀλύμπια, ἐν τοῖς ἔχουσιν ἐς Ὀλυμπίαν τοῦ λόγου δηλώσω.  τῷ δὲ Ἰφίτῳ, φθειρομένης τότε δὴ μάλιστα τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ ἐμφυλίων στάσεων καὶ ὑπὸ νόσου λοιμώδους, ἐπῆλθεν αἰτῆσαι τὸν ἐν Δελφοῖς θεὸν λύσιν τῶν κακῶν: καί οἱ προσταχθῆναί φασιν ὑπὸ τῆς Πυθίας ὡς αὐτόν τε Ἴφιτον δέοι καὶ Ἠλείους τὸν Ὀλυμπικὸν ἀγῶνα ἀνανεώσασθαι. ἔπεισε δὲ Ἠλείους Ἴφιτος καὶ Ἡρακλεῖ θύειν, τὸ πρὸ τούτου πολέμιόν σφισιν Ἡρακλέα εἶναι νομίζοντας. τὸν δὲ Ἴφιτον τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐν Ὀλυμπίᾳ φησὶν Αἴμονος παῖδα εἶναι, Ἑλλήνων δὲ οἱ πολλοὶ Πραξωνίδου καὶ οὐχ Αἴμονος εἶναί φασι: τὰ δὲ Ἠλείων γράμματα ἀρχαῖα ἐς πατέρα ὁμώνυμον ἀνῆγε τὸν Ἴφιτον...
 Ο δίσκος του Ιφίτου ήταν ένας χάλκινος δίσκος με χαραγμένο πάνω του το κείμενο της εκεχειρίας, που τηρούσαν οι πόλεις - κράτη κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών αγώνων στην αρχαιότητα. Το ιερό κειμένο, όπως αναφέρεται από ορισμένους, δεν ήταν γραμμένο σε ευθείες γραμμές αλλά κυκλικά όπως η περιφέρεια του δίσκου. Σύμφωνα με τον Παυσανία, όταν αυτός επισκέφθηκε την Ολυμπία, το 174 μ.Χ., ο δίσκος εφυλάσσετο στο ναό της Ήρας

 *Τότε λοιπόν ο Ίφιτος, γυρεύοντας τις δώδεκα φοράδες, τον Οδυσσέα αντάμωσε κι εκεί του χάρισε το τόξο,
που πρώτα το φορούσε
ο μεγάλος Εύρυτος, αλλά πεθαίνοντας στο αρχοντικό παλάτι του στον γιο του το παρέδωσε.

ΟΜΗΡΟΣ Ὀδύσσεια

Δεν υπάρχουν σχόλια: