Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Βρέθηκε αρχαίος τάφος στην Γερμανία
Βρέθηκε αρχαίος τάφος (περί του 5ου αιώνα π.Χ., ) στο Heuneburg, Γερμανία. Ο τάφος είναι καλοδιατηρημένος, διαστάσεων 4x5 μέτρων και περιέχει ταφικά ένθετα από χρυσό και ήλεκτρον. Τα τελικά αποτελέσματα των ερευνών θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο του 2011. Μέχρι τότε ελπίζουμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς όπως φαίνεται ο χρυσός είναι επεξεργασμένος μάλλον στην Ελλάδα.

Η ανακάλυψη θεωρήθηκε τόσο σημαντική που από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο 2010
οι αρχαιολογικές εργασίες έγιναν μακριά από την δημοσιότητα.
Ακόμη και τώρα ο τόπος που μεταφέρθηκε ο τάφος και τα ευρήματα (με δυο γιγαντιαίους γερανούς και ένα τεράστιο φορτηγό)
κρατείται μυστικός.
Εύλογα διερωτώνται οι Γερμανοί εάν η περιοχή αυτή είναι αυτή την οποία περιγράφει ο Ηρόδοτος ως Πυρήνη
που διορίζει Κελτούς.
Καθώς είναι γνωστό ότι ο Ηρόδοτος  περιγράφει τους Κέλτες στη δυτική Ισπανία και γύρω από τις πηγές του Δούναβη, καταθέτω
και κάτωθι απόσπασμα εκ των:
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΡΕΚΒΟΛΑΙ.
294. "Οτι [Λετά τον Ήριδανον οι Τυρρηνοι ών 
 προς άνατολήν ή της "Αλπιος αρχή, δι' ης [χέσης κατα- 
σύρεται έ Κέλτικος Ρήνος, δ(στο[χος είς τόν βόρειον 
έκβάλλων ώκεαν<$ν, οξύς και δυσγεφύρωτος και σκόλιος. 
ΟΜς έστιν ό λεγ($(Λενος τα ν^θα των γνησίων διορίζειν 
γεννηριατα, οία τα (xèv υπανέχων, τα γνήσια, τα δέ (χή 
τοιαύτα διδους βυθω λήθης και ύδατος. — Ή δέ "Αλπις, 
[χέγιστον ο'ρος, δίο και πληθυντικώς λέγονται αί "Αλπεις. 
Φασι δέ τήν ταύτην λέξιν κατά τήν εις το Έλληνικον 
[Λετάληψιν ταυτον δύνασθαι τή κλεισούρα. Ούτω δέ ύψηλάν 
ιστορείται το ορός, ώστε ουδ' αν περιπταΐός τις άναβαίη 
αυτό. "Αρχεται δέ άπο των αυτών χωρίων, αφ' ών και 
Άπέννια ορη τα κατά τήν Γένουαν, ήτις έστι Λιγύων 
έ(Λ,π<$ριον. Έκαλεΐτο δέ και κατά γένος ουδέτερον τα 
"Αλπια, και τα "Αλβια δέ μετά του β. 
2ι98 'Ηρόδοτος δέ Κελτικον ποταμον οίδε τον 
"Ιστρον, έν οίς λέγει πληθύνεσθαι ρ,έν αύτον ύπο πολλών 
ποτα[λών, άρχεσθαι δέ εκ Κελτών, ρέειν δέ δια πάσης 
Ευρώπης. 
338. "Οτι Πυρήνη μέγιστον ορός — έχει δέ ή 
 Πυρήνη τάς αρχάς άπέ του βορείου ωκεανού, καΐ διήκει 
έ'ως εις τήν έσπερίαν θάλασσαν και διορίζει Κελτούς τε καΐ 
"Ιβηρας. Ή δ' αυτή ου [Λ($νον Πυρηναΐον , ώς προείρηται, 
δρος, άλλα και πληθυντικώς Πυρηναία ό'ρη λέγεται.
Νίκος Σάμιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: