Σχεδόν 10.000 όστρακα!*

Ο Έλληνας πρόξενος της Στουτγάρδης  ενημερώθηκε από τον επιστημονικό υπεύθυνο του Pfahlbaumuseum της Γερμανίας κ. GunterSchöbel, όπου στο συγκεκριμένο μουσείο φυλάσσονται αρχαιότητες, προερχόμενες από την παράνομη ανασκαφή** νεολιθικού οικισμού στη Θεσσαλία, η οποία διεξήχθη κατά τη διάρκεια της Κατοχής από τους Γερμανούς, θα επιστραφούν στην Ελλάδα μετά από μελέτες που θα διεξαχθούν σε συνεργασία με την Μυκηναϊκή Επιτροπή των Πανεπιστημίων της Βιέννης και του Tuebingen.Η ημερομηνία επιστροφής αναμένεται να συντονισθεί με αντιπρόσωπο της Ελληνικής Κυβέρνησης.
*Κατά την Αρχαιολογία ο όρος όστρακο σημαίνει γενικά κάθε κυρτό αντικείμενο, ειδικότερα όμως κάθε τεμάχιο ή θραύσμα πήλινου αγγείου.
**Η ναζιστική αρχαιολογική ανασκαφή με την ονομασία „Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg“.έγινε με την άδεια της κατοχιικής, προδοτικής Ελληνικής Κυνέρνησης.